صندلی ، فکر ، سینما

هرکه سینما را دوست دارد ؛ زندگی را دوست ندارد . فرانسوا تروفو