صندلی ، فکر ، سینما
هرکه سینما را دوست دارد ؛ زندگی را دوست ندارد . فرانسوا تروفو
نویسنده: محسن سلطان زاده - پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٤

در زندانِ ذهنِ هر مردی رامونایی در بند است! ...

غروبِ عجیبی ست. دوشیزه رامونا را به جرمِ هم خوابگی با مردی غریب محکوم کرده اند به زندانِ ابد. رامونا، زنِ داستانِ جدیدِ من است. هفته هاست که در عدالت خانه ی ذهنم غوغایی به پاست. در غریب خانه ی غریب کشِ افکارم. قاضی، یک گوشش در است و گوشِ دیگرش دروازه؛ گوش هایِ کوتاه و بلند من! وکیلِ مرعوب شده از قرن های تکراری دارد بی نوا؛ منِ مدافعِ مرعوب! و هیئت منصفه ای کور و کر؛ چشم بندِ سیاه و گوش بندِ مستحکم من! خاطره های تلخ دخیل اند درین حکمِ بی انصاف...

غروبِ عجیبی ست. خیابان خالی ست. تنها پیرزنی با دستِ پر و پیاده، گوشه ای منتظرِ سواره ای ست. ترمز میزنم، سوار میشود. صندلیِ جلو... "تهران ویلا، کوچه ی قادری!"... کوچه ی قادری، کوچه ی کودکی هایِ من است. میچرخم سمت اش. نمیشناسمش! تا کشفِ آشنای غریب، نشسته در یک متری ام چند خیابان فاصله نیست. کافیست زنگی را بزند یا دری را کلید. خانه ها هنوز هم در حافظه ام مانده است. میرسیم. پیاده میشود و کلید می اندازد. فریده است!... و من در غروبِ عجیبِ جوانی، میلرزم در کوچه ی کودکی ام!!...

سال ها پیش شب ها، تنها دید زدنِ فریده، بیوه ی چهل و هفت ساله ی کوچه ی ما طعم خوش هم آغوشی با دختری باکره را داشت برایِ من و نیمای چهارده ساله در خیابان های خلوتِ تهران ویلا، کوچه ی قادری. در شهری که تابو بود دختری را دیدن و بوئیدن و بوسیدن؛ دوازده سال پیش تر. به نوبت رویِ دوشِ هم از پشتِ پرچینِ دیوارِ حیاطِ خانه اش بالا میرفتیم و با چشمانمان بدرقه اش میکردیم از هال تا اتاق، اتاق تا حمام و حمام تا رختخواب!... "مادر، تا جلویِ در برام میاریش؟!"... دست های چروکش را رویِ دستم گذاشته بود که این را گفت! باز لرزیدم، و هوشیاریِ مرموزی در گوشم خواند، باز هم خواهم لرزید!... قدم به قدم به کودکی وصل شدم. هال، اتاق و حمام را که دیدم کودکی چهارده ساله بودم که رویایش را از زاویه ای بکر برایش نمایش داده اند!... "پیر شی، بذارشون اون گوشه"... پیر شدن برای منِ تازه کودک شده دعای غریبی بود! و من درِ غروبِ عجیبِ جوانی ام، زمان و مکان سفرکرده به کودکی، در جستجویِ عدالتِ از یاد رفته یِ دادگاهِ غریب کشِ افکارِ مغشوشم، میخواستم که بمانم!... طلبِ لیوانی آب کردم!... و بعد، شبیهِ کودکی که در خانه ی سرگرمی ردِ خطِ سرخ را میگیرد تا قلعه یِ وحشت را فتح کند و به جایزه برسد تا اتاقِ خواب رفتم!... رویِ تختِ فریده دراز کشیدم... غوطه ور در معنیِ دور و نزدیک، پنهان و هویدا، کشف شده و نشده و روشن و تیره ی هر واژه ی مترادف با حقیقت! دو دکمه ی بالایی پیراهنم را باز کردم و چشمانم را برای رصدِ روشنایی بستم! صیدِ عدالت!... و باز لرزیدم!... بویِ پیرزنی پنجاه و نه ساله آمد!... لیوان به دست، لبه ی تخت نشسته بود و نگاهم میکرد. نه ترسِ باکره ای بیست و خرده ای ساله در نگاهش بود و نه بی پرواییِ هزارخطی چهل و اندی ساله. نگاهش خالی بود! حسِ دائم الخمری را داشتم که بعدِ یک زیاده روی در نوشیدن به خوابی چندساعته رفته و حالا گیج برخواسته. زمان و مکان غیرقابل تشخیص بود. علاجِ عطشِ ویرانگری که بر وجودم چنگ میکشید لیوان آب نبود! حقیقت و روشنایی انگار، چیزی ورایِ زلالیِ آب و شفافیِ لیوانِ بلوری بود. رسیدن به آن-حقیقت- نه در گرویِ تلاش و تمرکز و تدبیر که گویی در گرویِ یک تصمیم بود! کشف اش-حقیقت- قاعده ای نداشت. قانون را باید، همانجا مینوشتم!... دستش را گرفتم و غوطه ور در معنیِ دور و نزدیک، پنهان و هویدا، کشف شده و نشده و روشن و تیره یِ هر واژه یِ مترادف با حقیقت، شیره ی کلمات را دوشیدم :

"قرن هاست که رویِ واژه ها غوطه میخوریم. عروسک هایِ بی صفتی اند بازیِ دستِ عروسک گردانی بی انصاف انباشته رویِ هم تا نرسیم به سوی دیگرشان. هزاران سال لغت که روزانه میزایند بی وقفه در امتدادِ این توطئه ی بزرگِ انسانی. دورمان چنبره زده اند آنقدر که حتی یکدیگر را هم نمیبینیم. بیا اوّل بار، ما فرهنگِ لغاتِ خودمان باشیم بانو!... بیا پس شان بزنیم بی صفت ها را؛ عروسک گردانِ بی انصاف را. هر دو میدانیم، تاریخ، خاطره ی دروغگوهاست. جغرافیا تنها خطوطی ست جعلی که آنها به خوردمان داده اند. و حتی آب! آب مایه ی حیات نیست؛ شرابی ست گندیده و رنگ پریده که تمامِ خاصیت و مزه و رمزش را باخته. دیوارها خیالی اند؛ تنها آینه های بی جیوه ی آجری اند. زمان، گذار نیست؛ دروازه ای ست برای چیدنِ تجربه ها. نه شرم نکن! شرم؛ انعکاسِ تمامِ باورهایِ کدرِ کودکیِ ماست در مواجهه با لحظه ی به فردا گماشته شده ی تولدِ باورِ بلوریِ امروزِ تو. و عرق پیشانیش؛ هدایتِ مکزیکی گونه یِ قطره هایِ متولد شده است برای سویِ نگاهت به بالا. هم آغوشی، نه لمسِ لذّت وارِ دو همسال، که نوازشِ پوستِ چروکیده ی توست به گاهِ شگفت زدگی پیچیده ترین عبارتِ جبری! هیس!... سکوت کن بانو!... دو مردِ غریب از پشتِ پرچینِ آجریِ صدایت زاغمان را چوب میزنند. بگذار کر شوند از سکوتمان. تنها تقلّایِ دیدنت کافی نیست. لذّت، تنها نگاه نیست. باید فاصله یِ پرچین تا گرمِ نفس و نگاهت را زیرپا بگذارند، تفسیرِ ناکوکِ عرفِ بدصدایِ اخلاق مدارِ بی اخلاقِ چشم هایِ کورِ کلاغ ها را؛ جای گل هایِ باغچه!... من وقتِ آمدن، تمامِ علف هایِ هرز را چیده ام؛ باور کن بانو... تقصیر آن دو نیست. نفرینِ دوازده ساله یِ من اند ریخته شده بر سرنوشتِ یکی شده یِ آن دو که نمایشِ پِیدارِ ترس است و جهل. نه خواب زده ایم؛ نه رویاپرداز. تنها بخواه تا بمیریم، قوز برداشته در کنارِ هم مچاله شده در سردخانه یِ نتردامِ پیشِ رویمان!... دوری کافی ست، وقتِ جهاد است. پیراهنِ سفیدت را که دورِ سرم بپیچی فتوایش را داده ام!... نترس بانو!... ما تنهائیم. خنجرِ بخلِ دنیا را دیگر میلی نیست خونی شده از قلبِ دریده ی ما رود بر غلافِ هزار پاره اش. تپش های تازه تری میلرزند؛ قلب هایِ بکر. تمامِ کافورها را شسته ام، و خورده ام، عرقِ سگ و گوشتِ بی پرواترینِ وحشی دنیا را؛ تا اهلیِ آغوشِ حلالِ تو شوم. از دایره هایِ پرشمارِ تنه یِ قطور شده از ثانیه هایِ عبوسِ حلقه شده بر گلویِ طراوت و جوانی ات نمیترسم! با ترجمه ای فرازبانی، حلقه به حلقه میشوییمشان آن لهجه یِ غلیظ و گوشخراش را؛ هم دوشِ ملودیِ یک آهِ کشدار؛ ثانیه ای بلندتر از مجموعِ عمرمان؛ کافئینِ امشب!... غریبه نیستیم؛ نه برایِ غریبیِ هم. غریبگی، فاصله ی پرشده ی آنهاست که در ثقلِ سنگینِ زمان و مکانِ در هم تنیده یشان باز هم از هم دورند!... دراز بکش بانو!... چشمانت را ببند... حواست را پرت کن، از هر چه بیرون است. حواسِ هوس رانِ دنیا را یارایِ مقابله نیست تا چشم بچرخاند سمتِ عطرِ بهارنارنجِ هاله ی ما، در تقابل با بویِ تندِ انزالِ هرسوی ریخته شده یِ شهرِ مردانِ مرد؛ زنانِ زن!... حقیر نیستیم. حقارت، دلهره یِ نچشیدنِ اسیرانِ تابویِ تهی ست که هم قدِ عمقِ خالی اش چسب میشود بر قامتِ ما از بند گریخته ها. امشب ما، بلندتریم!... باور کن بانو..."

دعوتِ دگرگونه ام را تک قدمی پاسخ داده بود. نفسی بیش فاصله ی مان نبود. خواست چیزی بگوید. انگشتِ اشاره ام را رویِ بینی اش فشردم!یعنی هیس!... بگذار سکوت کنیم. لبانِ خشک و رنگ باخته اش را فشرد. انگشت که برداشتم، نفس را هم پر کردم!؛ و بوسیدمش... لبانِ خشک و رنگ باخته اش را... لبانِ تلخ و گسِ فریده ی پنجاه و نه ساله را... طولانی تر از هر بوسه ای تا آن روز!... وقتِ خروج، میانِ درگاهِ اتاق، در جوابِ چشمانِ خجلِ فریده از تلخِ لبهایش، شیره ی آخرین کلماتِ مجهولِ باستانی را هم دوشیدم... پسِ شان زده بودیم... معلوم شده بود سویِ دیگرشان!...

"تلخی تفسیرِ بی فلسفه یِ شیرین چشیده هاست تا طعمِ بی ادامه یِ زیرِ زبانشان را یگانه پندارند!... تلخی، تقاطعِ بی تکرارِ تمامِ مزه هاست، زیرِ آبشارِ گوارایِ گسی، چاشنی ازلی چشمه ی عدن؛ جاری تا ابد... هیچوقت دیر نیست بانو!... غول چراغ، ذهن توست!..."

مسیرِ برگشت با دیدنِ باغچه یِ عاری از علفِ هرز حظّ ِ دیگری داشت... سوار شدم تا برگردم... با خنده یِ عفریته هایِ دبیرستانی سمتِ خودم چرخیدم. خودم را دیدم!... لبهایی سرخ!؛ و پیراهنی سفید، پی در پی متبسّم از رژِ لبی سرخ رنگ!... حقیقت این است... "هیچوقت دیر نیست... غولِ چراغ، ذهنِ توست"...

چقدر دوست داشتم سرم را از شیشه بیرون کنم و فریاد کنان به سمتِ نگاهِ پُرِ فریده جاری از پشتِ پنجره یِ اتاق بگویم : "امشب؛ دوشیزه رامونا را فراری میدهم!!... باور کن بانو!..."

نویسنده: محسن سلطان زاده - پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٤

همه ی دونفره ها که حتمن دو نفره نیست ...

همه ی دونفره ها که حتمن دونفره نیست!!
مثلن فردا عصر!
رأس ساعت هشت، ضلعِ شمالِ غربیِ چهاراه ولیعصر با خودتان یک قرار بگذارید...
خوش آب و رنگ پایِ قرار بروید...
اصلن برای احتیاط یک ربع زودتر بروید تا پیشِ خودتان بدقول نشوید!
قرار اول است و بد میشود که خیال کنید بدقولید!
همدیگر را که دیدید قدم زنان تا سینما فلسطین بروید!
با قدم هایی شمرده و آهسته!
فاصله را حفظ کنید!
نیازی به چسبیدن و توجه بیش از اندازه نیست...
ممکن است هنوز خود را خوب نشناخته و به حسابِ پررویی و گستاخیِ خود بگذارید...
مراقب باشید از خود جلو نزنید!
اگر حس کردید حالتان خوب است، از بچگی کردنِ خود نهراسید!
سرانگشت های خود را بگیرید و فاصله ی دو خیابان را رویِ جدول هایِ بلند خیابانِ ولیعصر با شتاب طی کنید ...
و از خنده هایِ بلند خود نترسید و شرمسار نشوید...
به بلیت فروشِ پشتِ گیشه بگویید: "لطفن یکی برای ایشان!"
و در جوابِ چشم های بهت زده اش با یک دست و احترامی کامل، خودتان را نشان اش بدهید!
این یک بار را لازم نیست حتمن همه ی حواستان به فیلم باشد!
گاهی با هر حربه ای که شده-نگاه، لبخند، حجمِ حضوری گرم و اغواگر-به خود بفهمانید که قسمتی از حواستان به خودتان است!
هرجا که دیالوگی را نشنیدید یا سر از اتفاقی در نیاوردید، آرام درِ گوشِ خود بگویید: "چی گفت؟!" ، "چی شد؟!"
و منتظر بمانید!
مطمئنم در نهایتِ شگفتی میبینید که این بار حتمن جوابی برای سوال خود دارید!
همه ی دونفره ها که حتمن دونفره نیست!!
تا انتهای تیتراژ بنشینید تا راهروی خروج خلوت شود و ناخواسته تنه ی غریبه ای به تنه ی تان نخورد!
همه ی دونفره ها که حتمن دونفره نیست!!
هوا رو به گرمی گذاشته و بستنی میچسبد...
این یک بار را بی خیالِ سنتیِ لیوانیِ محبوبِ تان!
این یک بار را اسکوپ با طعم هایِ وانیلی و انار و توت فرنگی بگیرید!
مطمئنم خودِ پنهان شده در ضمیرِ خفته ی خودیِ تان فارغ از طعم و مزه، عاشقِ آن کره های رنگیِ داخلِ لیوان است!
بی خیالِ رفتن به خانه و خوردن پایِ تلویزیون...
رویِ صندلیِ جلوی ماشین رو به خودتان بچرخید و جایِ فرانک سیناترایِ محبوب، کلاغِ دم سیاهِ شهره صولتی را بگذارید
و به شلختگی و دست های چسبویِ خود بخندید!
و وانیل و انار و توت فرنگیِ گوشه ی لب های تان را عاشقانه ببلعید!!
همه ی دونفره ها که حتمن دونفره نیست!
جایِ "نجاران تیرهای سقف را بالاتر بگذارید"ِ سالینجر یک بار برای خودتان "شیرین"ِ م.مودب پور را بخرید!
جایِ شلوار و بلوز و کفشِ مشکی یک بار روشن بپوشید!
اصلن یک بار با کفش های صورتی رویِ چمن ها با خودتان بدوید!
یک بار شال گردنِ قرمز بیندازید،
و برای یک بار هم که شده ساعت ها پایِ آینه با سر و صورت و موی تان ور بروید!
از پشت، زنجیری را دورِ گردن تان بیندازید و در آینه به خودتان لبخند بزنید!
و عاشقانه به خود بگویید: "ممنون عزیزم!"
همه ی دونفره ها که حتمن دونفره نیست!
دیوانگی هم عالمی دارد!
نیمه شبی بی هوا که از خواب پریدید، جای سیگار
از تلفنِ خانه شماره ی همراه تان را بگیرید!
وقتی خود را رقصان! روی صفحه ی موبایل تان دیدید، دلتان قنج بزند از هوایِ بی هوایِ گاه و بی گاهِ یادِ شیدا شده ی خودتان...
آرام بردارید و گوش کنید!
چه حالِ عجیبی ست شنیدنِ نفس هایِ خواستنیِ خودتان...
شما هم نفس بکشید!
بگذارید نفس های تان در هم تنیده شود و داغِ داغِ خلوتِ خودِ خودتان باشید...
بگذارید اول بار، قصه ی عشقی نوشته شود که معشوقه و عاشق هر دو به یک اندازه عاشقی کردن را بلد بودند!!
همه ی دونفره ها که حتمن دونفره نیست!
که اگر نباشند، روی میرسد که میگریید!
با دیدنِ عکس هایی که دست در دست خودتان یک،دو،سه گفته اید و خودتان را در قابِ دوربین تان جاودانه کرده اید!
با خواندنِ دست نوشته ای که یکِ شبِ بغض آلود برای خودتان به یادگار گذاشته اید!
و حتی با یک یاد!
یک یاد از کسی که او را به همان اندازه دوست داشته اید که او شما را!
همه ی دونفره ها که حتمن دونفره نیست!
بعضی از دونفره ها گاهی، یک نفره اند!
باید که باشند!! ...Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت