صندلی ، فکر ، سینما

هرکه سینما را دوست دارد ؛ زندگی را دوست ندارد . فرانسوا تروفو

شهریور 96
2 پست
مرداد 96
3 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
3 پست
اسفند 93
1 پست
دی 93
2 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
آذر 92
1 پست
تا سرنگونی
حمایت از جنبش های مردم ایران.نه به حکومت اسلامی