آینه ...

ینه نباشید ...
خالص و شفاف و صادق،
نباشید ...
یک رنگ،
نباشید ...
آینه بازتاب همه ی آن چیزیست که پیش رو دارد
هم زشتی و هم زیبایی 
سیاهی و سپیدی
تلخی و شیرینی
و گاهی پشتِ سرِ سپیدی-که دوست اش دارید-، 
تیرگی-که از او بیزارید- ایستاده است
میخواهید برای او که دوست اش دارید سپید و زیبا و شیرین بمانید
اما نیشخندِ زشت و تلخِ سیاهی دست هایش را بر گلویتان میفشارد
آینه نباشید ...
در حقیقتِ تلخِ دنیایِ امروز که هیچ نمایی از سپیدیِ مطلق وجود ندارد
شما میشکنید
فرو میریزید
درست به دستانِ همان که دوست اش دارید!
همان که میپنداشت سپیدیِ مطلق را در شما میبیند
امّا از هجومِ ناهنگامِ پلیدیِ پشتِ سرش بی خبر بود
آینه نباشید ...
اگر در امروزِ دنیا زندگی میکنید آینه نباشید ...
یک رنگ،
نباشید ...
در دستِ چپ تان یک نقاب و
در آستینِ راست پرده ای رنگی همراه داشته باشید
لازم میشود!
برایِ محافظت از آن ها که دوست شان دارید ...
سایه ی سردِ سیاهی که آمد
آستین بالا بزنید و خود را از چشمانشان بدزدید ...
هجمه ی هولناک کدری که هوار شد نقاب بزنید
دروغ بگویید
فریب بدهید
دشنام حواله کنید ...
سخت است و رنج آور و یآس آلود
اما دستِ کم نمیشکنید!
فرو نمیریزید!
تکه تکه نمیشوید ...
و تنها خودتان میدانید و خودتان،
که باز هم خواهد آمد
باز هم خواهد رسید 
آن لحظه ی ناب
آن اتفاق باشکوهِ کمیاب
حک شدنِ تصویرِ دو نفره ی شما و او که دوست اش دارید
بر دیوارِ جیوه ای خاطراتِ گم شده ی فردایتان ...
آینه نباشید ...

/ 4 نظر / 27 بازدید

گر بر فلکم دست بُدى چون یزدان برداشتمى من این فلک را زمیان وزنو فلکى دگر چنان ساختمى کازاده به کام دل رسیدى آسان یاران به موافقت چو دیدار کنید باید که ز دوست یاد بسیار کنید چون باده ى خوش گوار نوشید به هم نوبت چو به ما رسد نگون سار کنید تا دست در اتفاق بر هم نزنیم پایى زنشاط بر سر غم نزنیم خیزیم و دمى زنیم پیش از دم صبح کاین صبح بسى دمد که ما دم نزنیم گردون نگرى زقد فرسوده ى ماست جیحون اثرى ز اشک پالوده ى ماست دوزخ شررى ز رنج بیهوده ى ماست فردوس دمى ز وقت آسوده ى ماست

نگین

من ازبعضی فیلمها میترسم! از ان ها فرار میکنم. یعنی فیلم را دارم اما نمیبینمش.نه ان که با سلیقه ام جور نباشد چون بالاخره یک روز سراغشان میروم . از این فیلم جان کاساویتس هم همیشه ترسیده ام!!!

محمدرضا معینی

واقعا که کاساوتیس یه دونه بود .... من سایه ها رو بیشتر دوست دارم آقا اسکار چی میگه امشب؟ [خرخون]

هامان

بهترین راه اینه که قفلش رو بشکونی باور کن اصلاَ کیفه رو بنداز دور من این کار رو کردم و بی خیال کل دنیا و مافیهاش شدم فیلم زنی تحت تاثیر رو هم دوست می دارم فراوان